Regulament Intern


Titlul I

Dispoziții generale

Capitolul I

Cadrul de reglementare

Art.1 Prezentul Regulament de ordine interioară cuprinde prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității din unitate, în concordanță cu prevederile legale, în vigoare.

Art.2 Școala Gimnazială "Petre Ispirescu" Constanța este unitate de învățământ preuniversitar acreditată și funcționează în baza Ordinelor de Ministru nr. 3912/03.05.2012 (acreditarea nivelului primar), 3569/30.03.2009 (acreditarea nivelului preșcolar) și 4 940/31.08.2018 (autorizarea nivelului gimnazial).

Art.3 Prevederile acestui Regulament sunt în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1 /2011, Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OM. nr. 5.447/ 2020 și alte acte normative elaborate de Ministerul Educației Naționale, deciziile Inspectoratului Școlar Județean, precum și cu hotărârile Consiliului de administrație al unității. 

Art.4 Activitatea de instruire și educație din cadrul unității se desfășoară potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale Convenției cu privire la drepturile omului și potrivit actelor normative generale și speciale.

Art.5 În incinta unității de învățământ sunt interzise, potrivit legii, crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele conviețuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Art.6 Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art.7 Regulamentul de ordine interioară este aprobat de Consiliul de Administrație, iar respectarea lui este obligatorie pentru tot personalul salariat al unității de învățământ, pentru elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora.

 

TITLUL II

Organizarea unității de învățământ

Capitolul I

Rețeaua școlară

Art.8 Unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate fac parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

Art.9 Unitatea de învăţământ şcolarizează în învăţământul antepreșcolar, preșcolar, primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal.

Art.10 Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Prin excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister.

 

Capitolul II

Organizarea programului școlar

Art.11 Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

Art.12 Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.

Art.13 Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

 

Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Cursuri - luni, 13 septembrie 2021 - miercuri, 22 decembrie 2021.

În perioada 25 - 31 octombrie 2021,în grădiniță se desfășoară jocuri și activități liber alese.

Vacanţa de iarnă - joi, 23 decembrie 2021 - duminică, 9 ianuarie 2022.

 

Semestrul al II-lea are 20 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 10 ianuarie - 10 iunie 2022.

Cursuri - luni, 10 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022.

Vacanţă - vineri, 15 aprilie 2022 - duminică, 1 mai 2022.

Cursuri - luni, 2 mai 2022 - vineri, 10 iunie 2022.

Vacanţa de vară - sâmbătă, 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului şcolar 2022 - 2023.

În luna IULIE se desfășoară GRĂDINIȚA DE VARĂ / ȘCOALA DE VARĂ cu un program specific.

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 8 - 14 aprilie 2022, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Art.14  În situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de condițiile climatice, specificul zonei și al unității de învatamant, la solicitarea conducerii acesteia, consiliul de administratie al inspectoratului școlar poate aproba modificari ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.

Art. 15 În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.

Art.16 Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

 1. a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
 2. b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti

-           la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;

 1. c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării ca urmare a hotărârii Comitetului Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență(CJSU / CNSU), după caz.

Art.17 Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Art.18 În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei și cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.

Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.19 În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia – cadru de organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.

Art.20 În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza activități educative cu copiii, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.

Art.21  (1) Școala Gimnazială ,,Petre Ispirescu” Constanța are ca obiect de activitate învățământul gimnazial, primar și preșcolar .

(2) Pentru nivelul preșcolar se stabilește programul zilnic după cum urmează:

8.00 – 9.00 – Rutine: Primirea copiilor (deprinderi specifice)

                        Jocuri și activități liber alese: ALA1/ Joc liber

                        Rutină: Micul dejun

9.00 – 12.00 – Rutină: Întâlnirea de dimineață

                       - Jocuri și activități liber alese (pe centre de interes)

                       - Activități pe domenii experiențiale

                       - Rutină: Gustarea

                       - Tranziții    

  * Activitate opțională  

11.30 – 13.00 – Jocuri și activități liber alese ( jocuri de mișcare, jocuri în aer liber)

                         - Rutine: Masa de prânz

                         - Momentul de poveste

                         - Rutine: Pregătirea pentru somn

13.00 – 15.30 –  Program de somn

15.30 – 16.00 – Gustarea

16.00 – 18.00 - Jocuri și activități liber alese (joc liber)

                         - Activități recuperatorii și ameliorative, pe domenii experiențiale

                         - Activități de dezvoltare a aptitudinilor

                         - Rutine și tranziții

                         - Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)

Art.22  În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.

 

Capitolul III

Organizarea Școlii Gimnaziale “Petre Ispirescu” Constanța

Art.23 Instruirea și educarea copiilor se realizează în colective de maximum 25  elevi.

Art.24 Controlul zilnic al stării de sănătate a copiilor din unitate are loc în fiecare dimineață în momentul sosirii în unitate, fiind obligatoriu pentru toți copiii unității.

Art.25  În cazul depistării unei boli infecto-contagioase sau diverse afecțiuni care periclitează sănătatea colectivității, copilul rămâne la cabinetul medical de unde va fi preluat de parinte în cel mai scurt timp.

Art.26  Părintele are obligația de a anunța cadrul didactic de la grupă/clasă orice modificare a stării de sănătate , exact în momentul în care se depistează.

Art.27 Se interzice tratarea în unitate cu antibiotic și antitermic trimis de părinte. În caz de urgență se administrează la cabinetul medical din unitate antitermicul și doza pentru care părintele și-a dat consimțământul.

Art.28  Se interzice introducerea în unitate a vreunui medicament fără avizul cadrului sanitar de la cabinetul medical școlar. Administrarea medicamentului se va realiza în cabinet pe baza prescripției medicale eliberate de medicul de familie sau medicul specialist..

Art.29  Se va avea în vedere securitatea deplasării în incinta unității prin curățarea, ștergerea suprafețelor și aspirarea acestora ori de câte ori este nevoie, astfel încât acestea să fie uscate, evitându-se alunecarea.

Art.30  Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu exista pericol de cădere sau de lovire a elevilor cu corpuri contondente.

Art.31  Suprafețele din sălile de clasă, sala de mese sau grupuri sanitare vor fi curățate, uscate și după caz, acoperite cu mochetă care previne alunecarea și care este ușor de curățat și dezinfectat.

Art.32  Este interzis fumatul în incinta unitatii (clădire și curte).

 

Capitolul IV

Desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Art.33 Profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/învățătoarele/profesorii pentru învățământul preșcolar/ educatoarele au următoarele atribuții:

 1. informează elevii și părinții acestora despre modalitatea de organizare a activității didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au;
 2. coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării preșcolari/elevilor la activitatea de învățare prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
 3. participă la stabilirea platformelor, a aplicațiilor și a resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;
 4. transmit preșcolarilor/elevilor de la grupă/clasa pe care o coordonează, programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
 5. oferă consiliere preșcolarilor/elevilor grupei/clasei pentru participarea acestora la activitățile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
 6. mențin comunicarea cu părinții preșcolarilor/elevilor;
 7. intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității didactice în care sunt implicați preșcolarii/elevii grupei/clasei

Art.34 Cadrele didactice au următoarele atribuții:

 1. proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului:
 2. elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;
 3. proiectează activităţile suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;
 4. elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pentru

înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor;

 1. stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.

Art 35  Elevii au următoarele responsabilități:

 1. participă la activităţile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat, precum și a informațiilor transmise de către profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/ învățătoarele/profesorii pentru învățământul preșcolar/ educatoarele;
 2. rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;
 3. au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învăţare;
 4. nu comunică altor persoane, datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 5. nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art.4 alin.(4) din prezenta metodologie;
 6. au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepția situațiilor justificate;
 7. au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor de curs;

Art.36 Părinții:

 1. a) asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de preșcolar/elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;
 2. b) mențin comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte cadre didactice;
 3. c) sprijină preșcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;
 4. d) transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învățământ primar/învățătoarei/profesorului pentru învățământul preșcolar/educatoarei, feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

 

Titlul III

Managementul Școlii “Petre Ispirescu” Constanța

Capitolul I

Reprezentantul legal (fondatorul)

Art.37 Reprezentantul legal (fondatorul), în calitate de angajator are următoarele atribuții:

 1. a) Este președintele Consiliului de Administrație și are obligaţia de a analiza si supune dezbaterii în cadrul consiliului de administraţie, orice cerere sau reclamaţie a angajaţilor sau a părinţilor copiilor înscrişi;
 2. b) Încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii și contractului colectiv de muncă aplicabil;
 3. c) Întrunește grila de salarizare, după consultarea directorului, directorului adjunct și reprezentanților salariaților, în condițiile legislației în vigoare;
 4. d) Răspunde de elaborarea proiectului de buget propriu;
 5. e) Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 6. f) Răspunde de corectitudinea încadrării personalului și la întocmirea, la termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
 7. g) Răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incediilor, în unitatea de învățământ;
 8. h) Va aplica principiul nediscriminării şi va respecta demnitatea personalului angajat.
 9. i) Se obligă să asigure echipamentul individual de protecţie pentru îngrijitoare şi bucătăreasă.
 10. j) Angajatorul este responsabil de aprovizionarea instituţiei cu material didactic, alimente şi materiale de curăţenie, pentru bunul mers al activităţii în instituţie

 

Capitolul II

Consiliul de Administraţie

Art.38 (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.

 (2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 (3) Președintele Consiliului de Administrație este fondatorul.

Art.39 Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.

Art.40 În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

 

Capitolul III

Directorul

Art.41 Directorul, are următoarele atribuții:

 1. a) Este numit de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență;
 2. b) Se subordonează angajatorului, ISJ Constanţa, ARACIP, MEN.
 3. c) Conduce, coordonează, evaluează activitatea comisiilor şi a personalului didactic.
 4. d) În realizarea funcţiei de conducere, directorul respectă reglementările M.E.N., ISJ şi ARACIP şi urmăreşte respectarea legilor.
 5. e) Întocmeşte corect şi la timp documentele manageriale.
 6. f) Este responsabil de coagularea colectivului pentru asigurarea unui climat colegial şi stimulativ necesar dezvoltării profesionale a tuturor cadrelor didactice.
 7. g) Aprobă programele activităților extracurriculare (cercurilor) și monitorizează desfășurarea acestora în condiții optime;
 8. h) Controlează, cu sprijinul şefilor de comisii, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru.
 9. i) Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;
 10. j) Elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;
 11. k) Asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
 12. l) Îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.E.N.
 13. m) Organizează întreaga activitate educaţională;
 14. n) Organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
 15. o) Asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;
 16. p) Prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.

 

Alte atribuții:

 1. a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului de administraţie;
 2. b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 3. c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);
 4. d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
 5. e) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
 6. f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare pe care îl supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
 7. g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
 8. h) stabileşte, prin decizie, componenţa catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
 9. i) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 10. j) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic;
 11. k) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;
 12. l) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
 13. m) asigură, prin responsabilul Comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
 14. n) controlează, cu sprijinul responsabilului Comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;
 15. o) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
 16. p) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
 17. q) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 18. r) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare;
 19. s) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
 20. t) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
 21. u) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv a reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ;

v)asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie.

 1. z) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la nivelul unor formațiuni de studiu-grupe/ clase sau la nivelul unității de învățământ, în situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale; coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la nivelul unității de învățământ și stabilește în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice, modalitatea de valorificare a acestora.

 (2) In lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului.

Art.42 Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.

Art.43 În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 41, directorul emite decizii şi note de serviciu.

Art.44 Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

 

Capitolul IV

Directorul adjunct

Art.45  Directorul adjunct, are următoarele atribuții:

 1. a) Este numit de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competență;
 2. b) Îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi prin regulamentul intern, îi evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual; acesta răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului.
 3. c) Răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.
 4. d) Răspunde de buna desfășurare a procesului instructiv-educativ în grădiniță.

Art.46 Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.

 

Capitolul V

Tipul și conținutul documentelor manageriale

Art.47 Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

 1. a) documente de diagnoză;
 2. b) documente de prognoză;
 3. c) documente de evidenţă.

Art.48 Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:

 1. a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
 2. b) raportul anual de evaluare internă a calităţii.

Art.49 Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.

Art.50 Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul adjunct.

Art.51 Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea directorului la începutului anului şcolar următor.

Art.52 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Art.53 Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:

 1. a) planul de dezvoltare instituţională
 2. b) planul managerial (pe an şcolar);
 3. c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

Art.54 Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ.

Art.55 Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei - cinci ani. Acesta conţine:

 1. a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu comunitatea locală şi organigramă;
 2. b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip PESTE);
 3. c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;
 4. d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare.

Art.56 Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.

Art.57 Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

Art.58 Documentele manageriale de evidenţă sunt:

 1. a) statul de funcţii;
 2. b) organigrama unităţii de învăţământ;
 3. c) schema orară a unităţii de învăţământ / programul zilnic al unității de învățământ antepreșcolar/preșcolar;
 4. d) planul de şcolarizare;

 

Titlul IV

Personalul unității de învățământ

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.59 (1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.

 (2)     Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.

 (3)   Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.

Art.60 (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile    şi     obligaţiile     personalului      din învăţământul sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.

 (2)     Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.

 (3)   Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

 (4)    Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlați salariați din unitate.

 (5)   Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.

(6)   Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.

 (7)   Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Art.61 (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către Consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.

Art.62 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor/comisiilor.

Art.63 Personalul didactic auxiliar  este organizat  în  compartimente  de  specialitate  care  se află  în subordinea directorului/directorului          adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.

Art.64 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, funcţionează, de regulă, următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum şi alte compartimente, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art.65 Angajaţii se obligă să respecte condiţiile prevăzute în contractele individuale de muncă, de legislație în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.

Art.66 Personalul unităţii are obligaţia de a respecta programul de lucru.

Art.67 Toţi salariaţii se vor prezenta la program în deplină capacitate de muncă; în situaţia în care unul din angajaţi are probleme de sănătate, va fi anunţată conducerea şi se vor lua măsurile necesare protejării persoanei în cauză, a copiilor şi a colegilor de serviciu;

Art.68 In cazul unor urgente daca salariatul nu se poate prezenta la serviciu din motive intemeiate vor fi anuntati atat directorul unitatii cat si angajatorul. Neanuntarea absentarii va duce la sanctiuni disciplinare conform codului muncii.

Art.69 Personalul angajat este obligat să respecte confidenţialitatea asupra informaţiilor referitoare la activitatea din unitate, precum şi asupra datelor ce privesc copii înscrişi în unitate şi părinţii acestora.

Art.70 Este interzisă primirea de foloase necuvenite, de bani de către personalul angajat din partea părinţilor sau a altor rude ale copiilor; în caz contrar se va proceda la desfacerea contractului individual de muncă al angajatului în cauză, în temeiul legii.

Art.71 Personalul unității are obligaţia de a trata copiii în mod egal, nediscriminatoriu

Art.72 (1) COMPORTAMENTUL, LIMBAJUL PRECUM ŞI ȊMBRĂCĂMINTEA PERSONALULUI UNITĂŢII TREBUIE   SĂ    RESPECTE NORMELE DE MORALITATE ŞI ETICĂ.

(2) SE INTERZICE APLICAREA ORICĂREI FORME DE PEDEAPSĂ FIZICĂ ASUPRA COPIILOR!

Art.73 (1) Cadrele didactice împreună cu supraveghetoarele şi îngrijitoarele răspund de îngrijirea şisecuritatea copiilor pe perioada şederii acestora în unitate.

 (2) Personalul unității trebuie să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă

 (3) Personalul unității trebuie să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art.74 La terminarea programului ultima persoană care părăseşte clădirea va verifica sursele de gaz, electricitate şi apa, pentru evitarea oricăror accidente.

 

Capitolul II

Personalul didactic

Art.75 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Art.76 Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Ministerul Sănătăţii.

Art.77 (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

Art.78 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

Art.79 Personalul didactic îndeplineşte sarcinile trasate de angajatorul unităţii, de directorul unităţii.

Art.80 (1) Programul personalului didactic de la grădinită:

 Ȋn cadrul grădiniţei, la grupă îşi desfăşoara activitatea două educatoare dupa următorul program:

-  grupa mică: tura de dimineaţă: 8.00 – 14.00 şi tura de după-amiază: 11.00 – 17.00.

-  grupa mijlocie: tura de dimineaţă: 8.00 – 14.00 şi tura de după-amiază: 11.00 – 17.00.

-  grupa mare: tura de dimineaţă: 8.00 – 14.00 şi tura de după-amiază:11.00 – 17.00.

(2) Activitatea personalului didactic de predare din grădiniță este completată zilnic cu 3 ore de activitate de pregătire metodico-științifică, iar într-o singură zi din săptămână cele 3 ore de activitate de pregătire metodico-științifică vor fi desfășurate în instituția de învățământ.

Art.81(1) Cadrele didactice au obligaţia de a-şi duce clasa / grupa până la sfârşitul anului, fiind acceptate doar încetările de activitate datorate forţei majore, in caz contrar cadrul didactic va fi penalizat prin returnarea sporului de continuitate incasat de la inceputul anului scolar si pana in momentul in plecarii din unitate.

 (2) Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar din unitate se face conform OM nr. 3597/18.06.2014 și are două componente: autoevaluarea și evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare însoțită de raportul justificativ al punctajului și a fișei de evaluare specifică unității.

Art.82 Cadrele didactice trebuie să manifeste o preocupare permanentă pentru actualizarea informaţiilor privind specialitatea, metodologiile de predare, noţiunile psihopedagogice în vederea eficientizării activităţilor desfăşurate.

Art.83 Cadrele didactice trebuie să elaboreze planificările, proiectarea unităţilor de învăţare pentrufiecare săptămână, sa realizeze pregatirea activitatii; cadrele debutante şi cele nou venite în unitatea trebuie să elaboreze zilnic schiţe de activitate

Art.84 Cadrele didactice au obligaţia de a completa corect şi la timp toate documentele şcolare (cataloage, carnete de elev, condica, registru matricol, foi matricole).

Art.85 Cadrele didactice au obligaţia de a desfăşura activitatea ca şi cadru didactic de serviciu după o planificare stabilită având obligaţia de a scrie condica pentru activităţi şcolare şi extraşcolare.

Art.86 Cadrele didactice trebuie să utilizeze la maximum de eficacitate baza materială în scopul desfăşurării activităţilor instructiv-educative.

Art.87 Educatoarele si supraveghetoarea au obligatia de a ajuta copiii să se schimbe de haine şi încălţăminte atunci când aceştia sosesc în unitate, pleacă din unitate, înainte de programul de somn, înainte de ora de educaţie fizică şi ori de câte ori este nevoie.

Art.88 Educatoarele şi supraveghetoarea au obligaţia de a supraveghea copiii în timpul programului de somn și de a ajuta copiii în timpul servirii mesei.

Art.89 Cadrele didactice sunt responsabile de calitatea actului didactic, de însuşirea cunoştinţelor şi de aspectul educaţional ce duce la modelarea comportamentului şi dezvoltarea armonioasă a copilului.

Art.90 Cadrele didactice au obligaţia de a respecta programa şcolară recomandată şi avizată de MEN, activitatea la clasă desfăşurându-se conform planificărilor.

Art.91 Cadrele didactice au obligaţia de a întocmi câte un portofoliu personal fiecărui copil din clasă / grupă, care să cuprindă fişele şi lucrările din timpul anului. Acestea vor fi discutate pe parcursul anului şcolar împreună cu părinţii copiilor, la şedinţele periodice, la consultațiile individuale și/sau ori de câte ori părinţii solicită acest lucru.

Art.92 Cadrele didactice şi supraveghetoarele sunt responsabile de păstrarea în ordine şi în bune condiţii, nedeterioarate, a materialelor didactice.

Art.93 Cadrele didactice au obligația de a întocmi și respecta planificarea calendaristică, proiectarea unităților de învățare, mapa de evaluare, planificarea activităților extracurriculare, fișele de observare psiho-pedagogică a elevilor, planificarea ședințelor cu părinții. Tema fiecărei lecții se consemnează în condică zilnic, la venirea în școală.

Art.94 Cadrele didactice de la clasă are obligativitatea anunțării părinților în legătură cu orice schimbare care intervine în comportamentul elevului, precum și modificările de program.

Art.95 Cadrele didactice are obligația de a solicita testele semnate de părinți în maximum o săptămână. În caz contrar, învățătorul trebuie să aducă la cunoștință părinților rezultatele acestora.

Art.96 Toate cadrele didactice au obligaţia de a adapta demersul didactic ţinând cont de particularităţile individuale ale elevilor.

Art.97 Toate cadrele didactice au obligatia de a participa la cercurile metodice pe nivel.

Art.98 Toate cadrele didactice trebuie să respecte graficul serviciului pe școală.

Art.99 Toate cadrele didactice trebuie să supravegheze atent comportamentul și vocabularul elevilor

Art.100 In cazul unor incidente pe parcursul zilei, parintii vor fi anuntati imediat de catre cadrul didactic de la clasa.

Art.101 Preșcolarii/elevii vor ieși afară, cel puțin 15-30 minute pe zi, ținând cont de condițiile meteo.

Art.102 Psihopedagogul asigură informarea, asistența psihologică și psihopedagogică a preșcolarilor/școlarilor și părinților acestora, din unitate.

Art.103 Copiii vor fi evaluați individual, la cererea cadrului didactic de la clasă/grupă, numai după ce părintele și-a dat acordul scris în acest sens.

Art.104 Psihopedagogul asigură prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specificeprevenirea factorilor care determină tulburări comportamentale, componente de risc sau discomfort psihic.

Art.105 Psihopedagogul administrează instrumente de evaluare specifice problematicii ridicate de copil la solicitarea părintelui.

Art.106 Profesorii coordonatori de cercuri vor prezenta directorului şi părinţilor, la începutul fiecărui semestru planificarea calendaristica, iar la sfârşitul fiecărui semestru note informative cu privire la activităţile desfăşurate.

Art.107 Profesorii coordonatori de cercuri și alte activități extracurriculare trebuie să respecte programul de lucru și particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor.

Art.108 Profesorii de cercuri trebuie să anunțe profesorul de la clasa și directorul în cazul eventualelor schimbări de program.

Art.109 Profesorii de cercuri răspund de securitatea copiilor pe toata durata activității, ei preiau copiii din sala de clasă, îi însoțesc până la intrarea în clasă la sfârșitul cercului și informează profesorul de la clasă sau după caz profesorul de serviciu în legătură cu eventuale incidente apărute în timpul activității.

Art.110 Profesorii care desfăşoară activităţile opţionale şi cercurile educaţionale se subordonează angajatorului care le stabileşte programul şi directorului; au obligaţia de a întocmi programe avizate de ISJ/director şi de a realiza o mapă care să conţină planificarea activităţilor, suport de curs.

 

Capitolul III

Personalul nedidactic

Art.111 Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile.

Art.112 Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.

Art.113 Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.

Art.114 Programul personalului nedidactic    se     stabileşte     de    către     administratorul     de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.

Art.115 Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.

Art.116 (1) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.

 (2) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de    verificarea     periodică     a     elementelor     bazei      materiale     a     unităţii     de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.

 

Capitolul IV

Evaluarea personalului din unitate

Art.117 (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare și a contractului colectiv de muncă aplicabil.

(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar, în baza metodologiilor specifice.

Art.118 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar.

(2)  Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.

(3)  Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.

 

 Capitolul IV

Răspunderea disciplinară a personalului din unitate

Art.119 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.120 Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Titlul V

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice

Capitolul I

Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ

Secțiunea 1

Consiliul Profesoral

Art.121 (1) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.

 (2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

 (3) Cadrele  didactice  au  dreptul  să  participe  la  toate  şedinţele  Consiliilor  profesorale  din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

 (4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

 (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

 (6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

 (7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.

 (8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.

 (9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

 (10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.

Art.122 În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

Art.123 Atribuţii:

 1. a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public;
 2. b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
 3. c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ;
 4. d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
 5. e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
 6. f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului;
 7. g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
 8. h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de "bine", pentru elevii din învăţământul primar;
 9. i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală     (CDL) şi          îl          propune spre aprobare directorului;
 10. j) avizează proiectul planului de şcolarizare;
 11. k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual
 12. l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;
 13. m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 14. n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 15. o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
 16. p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;
 17. q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
 18. r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

Art. 124 Documentele consiliului profesoral sunt:

 1. a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
 2. b) convocatoare ale consiliului profesoral;
 3. c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

Secțiunea a 2 a

Consiliul clasei

Art.125 (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei. Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar. Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.

Art.126 În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferință.

Art.127 (1) Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele

obiective:

 1. a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;
 2. b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;
 3. c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;
 4. d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
 5. e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte.

(2)     Atribuţii:

 1. a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
 2. b) stabileşte măsuri de  asistenţă  educaţională,atât   pentru  elevii cu   probleme   de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
 3. c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea calificativelor „suficient‖ şi „insuficient‖, pentru învăţământul primar;
 4. d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 5. e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
 6. f) analizează abaterile disciplinare  și  propune  învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, din proprie iniţiativă  sau  la  solicitarea  directorului  ori a  consiliului  profesoral,  după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Art.128 (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.

 (2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.

Art.129 Documentele tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;

 1. a) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;
 2. b) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Capitolul II

Responsabilități ale personalului didactic din unitatea de învățământ

Secțiunea 1

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Art.130 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

 (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

 (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind educaţia formală şi non-formală.

 (4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.

Art.131 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:

 1. a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;
 2. b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;
 3. c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele şcolare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor.
 4. d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă;
 5. e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei;
 6. f) analizează, semestrial, împreună cu  alte  comisii  existente  la  nivelul  unităţii  de învăţământ, situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;
 7. g) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;
 8. h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
 9. i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
 10. j) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative;
 11. k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;
 12. l) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatele şcolare;
 13. m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.

Art. 132 Portofoliul coordonatorului pentru     proiecte    şi    programe    educative   şcolare   şi extraşcolare conţine:

 1. a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
 2. b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
 3. c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare;
 4. d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
 5. e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
 6. f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;
 7. g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;
 8. h) rapoarte de activitate semestriale si anuale;

Art.133 (1) Inspectoratele şcolare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(2)  Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.

Secțiunea a 2-a

Profesorul diriginte

Art.134 Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial.

Art.135 Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.

Art.136 În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.

Art.137 Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

Art.138 La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul continuității, astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.

Art.139 De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.

Art.140 Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.

Art.141 Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.

Art.142 Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel:

 1. a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;
 2. b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educational, consiliere și orientare profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență.

Art.143 Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:

 1. a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare";
 2. b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației și Cercetării cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

Art.144 Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.

Art.145 Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul diriginte stabilește, în acord cu acestia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

Art.146 Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanții legali de la fiecare formaţiune de studiu, se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanților legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unitații de învățământ.

Art.147 Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.

Art.148 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:

 1. organizează şi coordonează:
 2. a) activitatea colectivului de elevi;
 3. b) activitatea consiliului clasei;
 4. c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul;
 5. d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
 6. e) activităţi educative şi de consiliere;
 7. f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;

 1. monitorizează:
 2. a) situaţia la învăţătură a elevilor;
 3. b) frecvenţa la ore a elevilor;
 4. c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
 5. d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
 6. e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

 

 1. colaborează cu:
 2. a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
 3. b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
 4. c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
 5. d) asociația și comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanții legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
 6. e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
 7. f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;
 8. g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevi;

 

 1. informează:
 2. a) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;
 3. b) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări și examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
 4. c) părinţii sau reprezentanții legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanții legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
 5. d) părinţii sau reprezentanții legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
 6. e) părinţii sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

 

 1. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.

 Art.149 Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:

 1. a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala tatălui, prenume, număr matricol);
 2. b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 3. c) propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului Regulament;
 4. d) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare;
 5. e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate cu prezentul Regulament și statutul elevului;
 6. f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;
 7. g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
 8. h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 9. i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;
 10. j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;

Secțiunea a 3-a

Alte comisii din unitate

Art.150 (1)      La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:

 1. cu caracter permanent;
 2. cu caracter temporar;
 3. cu caracter ocazional.

(2)  Comisiile cu caracter permanent sunt:

 1. a) Comisia pentru curriculum;
 2. b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
 3. c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
 4. d) Comisia pentru controlul managerial intern;
 5. e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

Art.151 (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 150 alin. (2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinților sau ai reprezentanților legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există.

(2)  Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

(3)  Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de nevoile proprii.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii

Art.152 (1) M.E.N. adoptă standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum si metodologia de asigurare a calităţii în învăţământ.

 (2) În baza metodologiei elaborate de M.E.N., Școala Petre Ispirescu elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii.

Art.153 (1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii este formată din 7 membri. Conducerea ei operativă este asigurată un coordonator desemnat de director.

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii cuprinde

 1. a) cadre didactice;
 2. b) reprezentanţi ai părinţilor;
 3. c) reprezentanţi ai Consiliului Local.

(3) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director în unitate, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.

(4) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităţilor de evaluare și asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unității, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 2. b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitate, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea sș calitatea învăţământului din unitatea de învățământ.

 Raportul este adus la cunostinţa tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziţia evaluatorului extern;

 1. c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 2. d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii și organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învățământ.

 

Titlul VI

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic

Capitolul I

Compartimentul secretariat

Art.154 Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile stabilite de reglementările legale şi/sau atribuite, prin fişele postului.

Art.155 Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

Art.156 Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:

 1. a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
 2. b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
 3. c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;
 4. d) înscrierea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza       hotărârilor       consiliului       de       administraţie.
 5. e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa postului;
 6. f)        completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii;
 7. g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar‖, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
 8. h) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale;
 9. i) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;
 10. j) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;
 11. k) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ;
 12. l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
 13. m) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
 14. n) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
 15. o) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;
 16. p) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite

 în sarcina sa.

 1. r) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.
 2. s) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.

Capitolul II

Serviciul financiar

Secțiunea 1

Organizare și responsabilități

Art.157 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern.

(2 )Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți angajați asimilați funcției prevazute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil".

(3 ) Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.

Art.158 Serviciul financiar are urmatoarele atribuții:

 1. a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;
 2. b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
 3. c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
 4. d) informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;
 5. e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
 6. f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;
 7. g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
 8. h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;
 9. i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;
 10. j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
 11. k) implementarea procedurilor de contabilitate;
 12. l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, prin care se angajează fondurile unității;
 13. m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
 14. n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare, realiând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
 15. o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secțiunea a 2-a

Management financiar

Art.159 (1) Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare. Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetului propriu. Răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul aprobat.

Art.160 Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art.161 (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.

 (2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administrație.

Capitolul III

Compartimentul administrativ

Secțiunea 1

Organizare și responsabilități

Art. 162

 1. a) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ; întretinerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ; recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
 2. b) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzatoare Serviciului financiar; evidența consumului de materiale; punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind sănătatea și securitatea în munca, situațiile de urgență și P.S.I.; întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;
 3. c) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secțiunea a 2-a

Management administrativ

Art.163 Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art.164 (1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în bază solicitării compartimentelor funcționale.

 Art.165 (1) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către consiliul de administrație.

(2) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietății private.

 Art.166 Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.

Capitolul IV

Cabinetul medical (medic, asistente medicale)

 Art.167 (1) Unitatea are angajat un medic de medicină generală și două asistente medicale în condițiile stipulate în contractul încheiat între părti, care au următorul program:

(2) Program:

Medicul –luni-miercuri 8.00-10.00

 Asistentă- luni până vineri 8.00-16.00

(3) Asistenta efectuează în fiecare dimineață controlul copiilor prezenți iar în cazul în care un copil prezintă simptomele unei boli acesta va fi izolat pană la venirea părintilor.

(4) Asistenta va realiza calculul caloric de două ori pe an în funcție de normativele DSP.

(5) Asistenta și medicul controlează zilnic starea de sănătate din blocul alimentar.

(6) Medicul este responsabil de stabilirea normelor calorice, avizarea meniului și supravegherea respectării acestora

(7) Ȋn fiecare dimineață de luni, miercuri medicul efectuează triajul epidemiologic în cabinetul medical, pentru copii și personal, hotărand, după caz, necesitatea întreruperii temporare a activității  celor bolnavi în unitate

Capitolul V

Compartimentul - bloc alimentar

 Art.168 (1)  Bucătăresele au obligația de a prepara hrana în condiții optime igienico-sanitare, respectând regimul igieno-dietetic și normele calorice pentru fiecare copil, stabilite de medicul unitătii și supervizate de DSV.

(2) Bucătăresele sunt responsabile de menținerea ordinii și curăteniei în bucătărie, de spălarea și dezinfectarea veselei și a tacâmurilor, de așezarea și debarasarea meselor.

(3) Ȋn bucătărie spălarea și dezinfectarea pereților și a pardoselii se va face zilnic, iar cea a mobilei și a ustensilelor ori de câte ori este nevoie.

 (4) Bucătaresele au obligația de a întocmi și păstra lista cu necesarul produselor alimentare folosite la prepararea meniului zilnic și de a întocmi periodic inventarul acestora

(5)Bucătăresele au obligația de a deține un caiet cu rețete (rețetar) folosite la întocmirea meniului prestabilit, și care să fie respectate întocmai.

(6)Ȋn fiecare zi de vineri se va afișa la loc vizibil meniul complet pentru săptămana următoare.

Capitolul VI

Personalul nedidactic-femei de serviciu

Art 169 (1) Femeile de serviciu sunt responsabile de efectuarea şi menţinerea curăţeniei în unitate.

(2) Femeile de serviciu sunt responsabile de ordinea şi curăţenia în dormitoare, de schimbarea, spălarea şi călcarea aşternuturilor şi a prosoapelor de bucătărie.

 (3) Lenjeria de pat va fi schimbată şi spălată la un interval de 7 zile sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Saltelele vor fi protejate cu material impermeabil.

 (5) Este interzisă reutilizarea soluţiilor dezinfectante precum şi a apei pentru spălat pardoselile.

(6) Femeile de serviciu vor avea grijă ca toate suprafeţele să fie în permanenţă curate, băile, toaletele şi chiuvetele să fie curate şi dezinfectate după fiecare folosire, pardoselile şi scările să fie curate şi uscate pentru a preveni alunecarea

(7) Femeile de serviciu au obligaţia de a asigura şi menţine curăţenia în curtea şi anexele unităţii.

(8) După fiecare masă, suprafeţele meselor vor fi spălate şi dezinfectate.

 (9) Atât Femeile de serviciu cât şi bucătăreasa vor purta echipament adecvat.

Capitolul VII

Șoferul

Art.170 (1) Asigură zilnic transportul copiilor.

 (2) Ȋntocmeşte zilnic foaia de parcurs în care trece fiecare cursa făcută.

 (3) Asigură buna exploatare a maşinii.

(4)  Are o conduita corespunzatoare sistemului educativ.

(5)  Nu este admis fumatul in interiorul microbuzului

 Capitolul VIII

Biblioteca școlară

Art.171 În unitate se organizează şi funcţionează biblioteca pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art.172 Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza şi integra în centrul de documentare şi informare, fiind interzisă desfiinţarea acesteia.

Art.173 Bibliotecarul şcolar se subordonează directorului unităţii de învăţământ.

Art.174 În conformitate cu prevederile legale, în unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al cadrelor didactice la biblioteca școlară.

 

Titlul VII

Preșcolarii/ Elevii

Capitolul I

Dobândirea și exercitarea calității de elev

 Art.175  (1) Beneficiarii primari ai educației sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.

(2) În școală se pot înscrie toți copiii, în limita locurilor disponibile, în condițiile prevăzute de normativele Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean, precum și în condițiile respectării prezentului Regulament.

Art.176 (1) La inscriere elevii care nu provin din unitate sustin un interviu in fata unei comisii formată din director, psihopedagog și învățătorul clasei.

(2) Elevii care au primit înștiințare/notificare pe parcursul nivelului primar, pe parte comportamentală,  întocmită în urma completării a minim două fișe de observare a comportamentului nu pot fi admiși la înscrierea pentru nivelul gimnazial.

Art.177 (1) Înscrierea în clasa pregătitoare, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

  (2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinții sau reprezentanții legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.

(3) În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ vor consilia părinţii sau reprezentanții legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea nivelului dezvoltării atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras.

Art.178 (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.

 (2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.

Art.179 (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

(2)  Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

 (3)  În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.

 (4)  Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(5)  În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învățământ.

(6)  Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.

(7)  Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.

(8)  În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

(9) În cazul copiilor cu boli cronice, conform Ordinului MEC-MS nr. 5487/1494/2020 preșcolarii/elevii care fac parte dintr-un grup de risc (de exemplu boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la școală, cu avizul și recomandările specifice medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, Școala asigură proces educațional la distanță.

(10) În cazul aparținătorilor cu boli cronice, conform Ordinului MEC-MS nr. 5487/1494/2020, copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup de risc, se pot normal, reîntoarce în instituția de învățământ. În cazul în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală a persoanei respective și a riscului de contaminare cu SARS-Co-V-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru aceștia, Școala asigură proces educațional la distanță. La solicitarea părinților, medicul curant sau medicul de familie, va emite o adeverință care să descrie situația în care se regăsește copilul și recomandarea de a nu participa fizic la școală sau alte recomandări specifice.

(11) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.

(12) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive școlare /asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.

(13) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.

Art.180 Elevii au dreptul să participe la toate activitățile organizate de unitatea de învățământ și sunt obligați să prezinte părinților mapa de evaluare și caietele de lucru pentru a fi vizate cel puțin o dată pe săptămână.

Art.181 (1) Elevii au obligația să frecventeze cu regularitate cursurile școlare, să respecte programul zilnic, fiind prezenti cu cel putin un sfert de ora inaintea inceperii orelor de curs. Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către învățător, care consemnează în catalog absențele.

 Art.182 Elevii au obligația să vină pregătiți la ore cu toate manualele (manuale, auxiliare, caiete) și temele efectuate. Elevii care participă la lecții online sunt obligați să transmit temele profesorului prin platforma Adservio. În cazul nerespectării acestor reguli părintele primește înștiințate scrisă pe platforma Adservio.

Art.183 Toate adeverințele medicale care motivează absențele vor fi păstrate într-un plic atașat catalogului clasei.

Art.184 (1) Elevii au obligația să poarte uniforma specifică școlii, zilnic tricou tip polo alb brodat cu sigla unității sau cămașă albă la care se adaugă cravata specifică unității și fustă/pantalon blug clasic sau de stofă de culoare bleumarin , lungimea fustei fiind de minim o palmă deasupra genunchiului.

(2) La educație fizică elevii trebuie să poarte tricou alb simplu, pantalon de trening, exclus colanți și pantofi sport.

Art.185 Elevii care nu poartă uniforma școlară și încălțămintea de interior vor primi înștiințare scrisă.

Art.186 Elevii trebuie să circule în deplină ordine în școală, să păstreze curățenia, să aibă o atitudine respectuoasă față de întreg personalul școlii.

Art.187 (1) Elevii  trebuie să se respecte unul pe celălalt, să nu se insulte, să nu se lovească și să nu-și deterioreze lucrurile personale, să folosească un limbaj corespunzător unei instituții de învățământ.

(2)  Se interzice perturbarea sub orice formă a bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ. Zgomotul sau apariția altor persoane în cadru afectează buna desfășurare a lecției online.

Art.188 La plecarea din școală elevii pot fi preluați numai de aparținătorii legali, sau de către un împuternicit al acestora, pe care părintele trebuie să-l anunțe în prealabil. Personalul Școlii își asumă responsabilitatea pentru siguranța copiilor până în momentul preluării acestora de către apartinatorul legal (maxim ora 17.00).

Art.189 Nu va fi lăsat în Școală pe perioada vacanțelor, nici un obiect personal.

Art.190 Găsirea unui obiect va fi anunțată imediat educatorului/învățătorului/dirigintelui.

Art.191 Elevii trebuie să se deplaseze cu atenție sporită pe scări, ținându-se de balustradă.

Art.192 Se interzice elevilor umblatul la prize sau alte aparate electrice, la ferestre, cățăratul pe șpaliere în afara orelor de educație fizică și deteriorarea bunurilor școlii (mobilier, materiale didactice, documente școlare).

Art.193 Se interzice accesul elevilor în școală, în excursii, în microbuz cu mijloace de comunicare cu acces la internet (telefoane mobile, tablete, ceas); se poate contacta copilul prin intermediul telefonului mobil al cadrului didactic sau telefonul fix al școlii. Este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență.

Art.194 Se interzice accesul copiilor în școală cu bijuterii, unghii date cu ojă și machiaj. De asemenea se interzice vopsitul părului și tunsorile cu model pe scalp. Părul lung trebuie aranjat astfel încât să nu împiedice vederea și servirea mesei.

Art.195 Se interzice aducerea de acasă a altor produse alimentare, excepție facând elevii alergici saucei cu regim alimentar.

Art.196 În cazul pierderii, distrugerii sau folosirii necorespunzătoare a bunurilor școlii, acestea vor fiînlocuite de către părinți sau vor fi suportate costurile reparației.

Art.197 Preşcolarii trebuie să participe activ la toate activităţile instructiv-educative şcolare şi extraşcolare desfăşurate de grădiniţă.

Art.198 (1) Copiii nu au voie să vină în clasă cu jucării aduse de acasă (existând riscul deteriorării lor), decât dacă sunt cerute de către educatoare; copiii răspund de jucăriile proprii.

(2) Copiii beneficiază de cadouri din partea unității de Sf. Nicolae și la serbarea de Crăciun, fără ca părinții să aducă cadouri la serbări.

Art.199 Copiii nu trebuie să poarte brăţări sau lănţişoare, în cazul pierderii lor, sunt răspunzători.

Art.200 Copiii trebuie să vorbească/ vor fi învăţaţi să vorbească şi să se comporte civilizat în grădiniţă şi în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare

Art.201 Copiii beneficiază de susţinerea şi consilierea unui psiholog şi a unui logoped.

Art.202 Fiecare preşcolar va avea un rucsac (săculeţ) inscripţionat cu numele copilului, cu haine deschimb, încălţăminte de interior, prosop inscripţionat cu numele copilului, periuţă de dinţi, pijamale şi echipament sportiv.

Art.203 La sosirea în grădiniţă, copiii îşi vor schimba încălţămintea cu cea de interior

Art.204 Ȋnaintea fiecărei mese, în mod obligatoriu, copiii se vor spăla pe mâini

Art.205 După masa de prânz, toţi copiii se vor spăla pe dinţi şi se vor îmbrăca în pijamale şi vor rămâne pe pat, în linişte, pe parcursul programului de somn, dacă nu dorm.

Art.206 Pentru asigurarea unui mediu optim şi a condiţiilor de igienă în sala de mese, copiii trebuie să se spele pe mâini înainte de fiecare masă şi să fie aşezaţi în ordine la masă de către educatoare şi supraveghetoare, iar la nevoie, copiii să fie ajutaţi să mănânce; servirea mesei se va desfăşura în linişte.

Art.207 Este interzis accesul pe rampă și cățăratul pe gard.

Art.208 (1) Preşcolarii şi elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.

 (2)   Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al preşcolarilor şi a elevilor.

 (3)   Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea preşcolarilor şi a elevilor.

 (4)   Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Art.209 (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicareacorectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

(2)    Elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici.

Art.210 (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.

(2)    La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor.

Art.211 Beneficiarii primari ai educaţiei au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Art.212 (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei.

(2) Beneficiarii primari ai educaţiei, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte:

 1. a) prezentul Regulament;
 2. b) regulile de circulaţie;
 3. c) normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
 4. d) normele de protecţie civilă;
 5. e) normele de protecţie a mediului.

Art.213 Elevilor le este interzis:

 1. a) să distrugă, modifice sau completeze documentele școlare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev și orice alte documente din aceeași categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;
 2. b) să introducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ preuniversitar, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independenta, suveranitatea, unitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența, intoleranța sau care lezează imaginea publica a unei persoane;
 3. c) sa blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
 4. d) să dețină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, dispozitive electronice de fumat, substante etnobotanice și sa participe la jocuri de noroc;
 5. e) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de invătămant de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea, precum si obiecte care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de invătămant. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale;
 6. f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unității;
 7. g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență;

Elevii trebuie să fie atenți la lecție și să nu poarte conversații pe alte aplicații în timpul desfășurării lecției.

 1. h) să lanseze anunțuri false către serviciile de urgență;
 2. i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, și să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și fată de personalul unității de învățământ;
 3. j) Pentru susținerea lecțiilor online, elevii trebuie să poarte vestimentație decentă, uniformă sau tricou/cămașă asemănător/toare uniformei școlare.
 4. k) Denumirea contului cu care se loghează fiecare elev trebuie să fie numele și prenumele acestuia.
 5. l) Este interzisă intervenția asupra contului, microfonului sau discursului altui coleg sau al cadrului didactic.
 6. m) Este interzisă părăsirea sesiunii, prin închiderea camerei video. Programul școlar este prevăzut cu pauze pentru necesități fiziologice, mâncare, gumă de mestecat etc.
 7. n) să provoace, să instige și să participe la acte de violentă în unitatea de invătămant și în afara ei;
 8. o) să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar
 9. p) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul școlar;
 10. r) să invite/ faciliteze intrarea în scoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii .

Art. 214 (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

(2) Copiii care utilizează microbuzele şcolare, sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un comportament şi un limbaj civilizat şi să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport.

 

Capitolul II

Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei

Art.215 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
 2. b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
 3. c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
 4. d) premii, diplome, medalii;

Art.216 (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.

 (2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului şcolii.

 (3) Diplomele se pot acorda:

 (a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectaţi numai dintre aceia care au obţinut media 10 anuală sau calificativul ―Foarte bine la disciplina/modulul respectivă/respectiv;

 (b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

Art. 217 (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

(2) Elevii vor fi sanctionati conform procedurii de observare a comportamentului atasata la contractual de scolarizare.

 (3) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

 1. a) observaţia
 2. b) mustrare scrisă;
 3. c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;

Art.218 Toate sancțiunile se comunică individual, în scris atât elevilor cât și părinților, tutorilor saususținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

Art.219 (1) Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea acestuia, care să urmarească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau de către directorul unității de învățământ.

(2) La solicitarea invatatorului, elevul notificat pe parte comportamentală nu va participa în taberele organizate la sfârșit de an școlar.

Art.220 (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.

(2)   Sancţiunea se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

(3)   Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată.

 (4)   Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.

 (5)   Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.

 (6)   Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

Art.221 (1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii deînvăţământ sunt obligaţi prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

 (2) În  cazul  în  care  vinovatul  nu  se  cunoaşte,  răspunderea  materială  devine  colectivă,  revenind întregii clase/claselor.

 

Capitolul III

Activitatea educativă extrașcolară

Art.222 Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu dedezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art.223 (1) Activitatea educativă extraşcolară din unitate se desfăşoară în afara orelor de curs.

 (2) Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art.224 (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. Unitatea organizează cercuri opționale care se prezintă părinților la prima ședință.

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

 (3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/ clase de antepreşcolar/preşcolari/elevi, de către /educatoare/învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

Art.225 Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.

Art.226 Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi aaltor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art.227 Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie alunităţii de învăţământ.

Art.228 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centrează pe:

 (a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie;

 (b)  gradul de responsabilizarea şi integrare socială;

 (c)  adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente;

(d)  gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art.229 Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

Art.230 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.

Art.231 Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii deînvăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate.

Art.232 Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.

 

Capitolul IV

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației

Secțiunea 1

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare

Art.233 Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învățarea, orientarea şi optimizarea acesteia.

Art.234 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, la nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

 (2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.

Art.235 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, conform legii.

 (2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. În aceste perioade se urmăreşte:

 1. a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
 2. b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
 3. c) stimularea preşcolarilor/elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi în formarea şi dezvoltarea atitudinilor;
 4. d) stimularea pregătirii preşcolarilor/elevilor capabili de performanţă înaltă.

(3) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art.236 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

 1. a) chestionări orale;
 2. b) lucrări scrise;
 3. c) experimente şi activităţi practice;
 4. d) referate şi proiecte;
 5. e) interviuri;
 6. f) portofolii;
 7. g) probe practice;
 8. h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare.

(2)   În învăţământul primar, la clasele I- a IV-a, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

Art.237 Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerinţelordidactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional.

Art.238 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

 1. a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului –antepreșcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare,
 2. b) calificative – în clasele I-IV
 3. c) note de le 1 la 10 în învățământul secundar

(2)  Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Calificativul/data" sau "Nota/data", cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.

(3)  Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.

Art.239 (1) Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali.

 (2)  Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

(3)  Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.

(4)  În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.

(5)  Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

(6)  Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora se stabilesc de către direcția de specialitate din Ministerul Educației şi Cercetării.

(7)  Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.

Art.240 La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.

Art.241 La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.

Art.242 În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.

Art.243 (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.

 (2)      Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul .. " sau "scutit medical în anul şcolar .. ", specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ.

(3)       Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.

 (4)      Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc

Art.244 (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina religie.

 (2)     În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.

 (3)   Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie.

Art.245 Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5/calificativul "Suficient", iar la purtare media anuală 6/calificativul "Suficient".

 

 Capitolul V

Transferul elevilor

Art.246 Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ la care se face transferul.

Art.247 Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

Art.248 (1)      În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, gimnazial, elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiunea de studiu.

(2)  În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim.

 

Titlul VI

Evaluarea unităţilor de învăţământ

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art.249 Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

 1. a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
 2. b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

(1)  Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.

(2)  Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.

(3)  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:

 1. a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare - învăţare - evaluare;
 2. b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.

(4)  Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.

 

Capitolul II

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

Art.250 (1)      Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

(2)  Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.

Art.251 (1)      În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

(2)  Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3)  Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

Art.252 În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic vor aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.

(1)  Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

(2)  Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(3)  Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ.

 

Capitolul III

Evaluarea externă a calităţii educaţiei

Art.253 (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale.

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

 

Titlul VIII

Partenerii educaționali

Capitolul I

Părinții

Art.254 Părinții semnează un contract prin care se angajează să respecte exigențele Școlii și sărealizeze un parteneriat responsabil cu Școala și personalul Școlii.

Art.255 Părinții trebuie să completeze corect toate datele solicitate în fișa de înscriere și să prezintetoate documentele necesare înscrierii.

Art.256 Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ dacă:

 1. a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;
 2. b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 3. c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
 4. d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte.

Art.257 Se interzice preluarea elevilor în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor de urgență.

Art.258 (1) Se interzice contactarea cadrelor didactice în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor de urgență.

(2)  Pentru intrebari legate de evolutia copilului se programeaza o consultatie, pentru intrebari legate de program sau organizarea activitatii se poate contacta cadrul didactic (învățător, educator, diriginte) dupa program, dar pana la orele 20.

(3) Pentru a programa o consultație cu profesorii trebuie depusă o cerere la secretariatul unității direct sau prin e-mail.

Art.259 Este interzisă înregistrarea audio/video a activităților didactice, ședințelor cu părinții, consultațiilor, convorbirilor telefonice precum și fotografierea în cadrul unității.

Art.260 Trebuie adusă la cunoștința învățătorului și conducerii Școlii orice nelămurire cu priviredesfășurarea actului educațional.

Art.261 (1) Părinții trebuie să colaboreze și să sprijine Școala în toate activitățile desfășurate pentruformarea și dezvoltarea deplină a personalității copiilor.

(2) Părinții sunt obligați să completeze toate chestionarele solicitate de școală.

Art.262 Fiecare părinte este obligat să participe la consultațiile cu parintii, conform planificării.

Art.263 Părinții trebuie să urmărească permanent evoluția elevilor (frecvența, punctualitatea, comportamentul verbal și non verbal, îndeplinirea sarcinilor, ținuta, situația la învățătură, anturajul, organizarea și folosirea timpului liber, accesarea Internetului).

Art.264 Părinții au obligația să verifice periodic testele și carnetul de note. Acestea trebuie prezentatînvățătorului, după fiecare semnare.

Art.265 Părinții au obligația de a controla și semna mapa de evaluare și caietele de lucru cel puțin odată pe săptămână la toate disciplinele de studiu.

Art.266 Părinţii trebuie să păstreze o legătură permanentă cu cadrele didactice, participând la toate şedinţele, consultaţiile individuale pentru aflarea nivelului de dezvoltare al copilului.

 Art.267 Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului in care este implicat propriul copil se face prin discutii amiabile cu educatoarea/invatatorul/institutorulprofesorulprescolar/primar. Parintele/tutorele/sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele/tutorele/sustinatorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, in vederea rezolvarii problemei.

Art.268 Părinții își pot exprima opinia în legătură cu procesul instructiv-educativ prin completarea unor chestionare aplicate la clasă.

Art.269 Părinții au obligația de a informa învățătoarele/toți profesorii despre eventualele modificari de comportament.

Art.270 Nu trebuie să constituie prilej de conflict între părinți orice neînțelegere între elevi. Elevul, respectiv părintele are responsabilitatea de a aduce la cunoștința cadrului didactic problema.

Art.271 Părinții și elevii trebuie să respecte unitatea, reprezentanții acesteia și deciziile luate de cadrele didactice, de asemenea părinții trebuie să respecte deciziile luate de cadrele didactice în privința recompenselor și a pedepselor conform prezentului regulament.

Art.272 Ȋn vederea asigurării normelor igienico-sanitare şi a bunei desfăşurări a actului educaţional, accesul părinţilor în dormitoare şi sălile de clasă nu este permis, exceptând cazurile speciale (serbări, spectacole, activităţi deschise, şedinţe), având obligaţia de a purta încălţăminte de interior

Art.273 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii numai referitor la situaţia propriului copil.

(3) Părintele nu trebuie să compare copiii între ei și/sau să emită judecăți de valoare referitoare la ceilalți colegi.

Art.274 Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).

Art.275 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de aasigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

 (2)  Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.

 (3)  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

(4)  Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

Art.276 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor şi apersonalului unităţii de învăţământ.

Art.277 Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare şifuncţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor

Art.278 Acuzațiile nefondate potrivit cărora manifestarea nemulțumirii părinților (la adresa unor decizii luate la nivelul instituției) poate avea repercusiuni asupra copiilor, sunt considerate denigratoare, ele aducând prejudicii morale atât personalului, cât și întregii instituții.

Art.279 Școala își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractele cu acei părinți care aduc prejudicii grave de imagine, morale și financiare unității, precum și cu cei care oferă sume bănești personalului angajat în schimbul unor servicii.

 

Capitolul II

Adunarea generală a părinţilor

Art. 280 (1)     Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanții legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiunea de studiu.

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.

(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv.

Art. 281 (1)     Adunarea   generală   a   părinţilor   se   convoacă   de   către   educatorul-puericultor/educatorul/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanților legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.

 

Capitolul III

Comitetul de părinți al clasei/ grupei

Art.282 (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi.

 (2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.

 (3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

 (4)  Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte.

 (5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.

Art.283 Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

 1. a) sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare;
 2. b) sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în mediul şcolar;
 3. c) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;

 d)sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;

 1. e) se implică activ în asigurarea securităţii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;
 2. f) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar;

Art.284 (1) Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

 (2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.

 (3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.

 

Capitolul IV

Consiliul reprezentativ al părinţilor

Art. 285 (1)  La  nivelul  fiecărei  unităţi  de  învăţământ  funcţionează  consiliul  reprezentativ  al părinţilor.

 (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.

Art.286 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.

 (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.

 (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

 (5)  Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor.

(7) În situații obiective, cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele Consiliului reprezentativ al părinților se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

Art.287 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

 1. a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
 2. b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 3. c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
 4. d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
 5. e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
 6. f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
 7. g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
 8. h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţii nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
 9. i) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
 10. j) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
 11. k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;
 12. l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
 13. m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
 14. n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurarea a activităţii în internate şi în cantine;
 15. o) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala după şcoală‖.

Art.288 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 1. a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
 2. b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
 3. c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 4. d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
 5. f) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

 

Capitolul V

Contractul educațional

Art.289 (1)      Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanții legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

Art.290 (1)      Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ.

(2)  Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Art.291 (1)      Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

(2)  Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau reprezentant legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.

(3)  Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.

(4)  Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

 

Capitolul VI

Şcoala şi comunitatea

Parteneriate/protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali

Art.292 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ.

Art.293 Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art.294 Unităţile de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administrației publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.

Art.295 Unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administrației publice locale şi cu organizațiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau pentru accelerarea învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul „Şcoala după şcoală”.

Art.296 (1)      Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ.

(2)  Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

(3)  Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învățământ.

Art.297 (1)      Unităţile de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ.

(2)  Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3)  În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.

(4)  Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.

(5)  Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.

(6)  Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.

 

Titlul IX

Dispoziții tranzitorii și finale

Art.298 (1)      În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2)  În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Art.299 (1)      În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.

(2)  În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

Art.300 Prezentul Regulament a fost dezbătut în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de administrație.

Art.301 Respectarea prevederilor acestui Regulament este obligatorie pentru personalul didactic, personalul nedidactic și auxiliar, elevi și părinți.

Art.302 Încălcarea Regulamentului atrage după sine aplicare de sancțiuni.

Art.303 Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 13.09.2021.

 

Reprezentant legal,                                                                                                         Director,

Muhscina Alina Loredana                                                                                           Bălan Mihaela       

Aveti intrebari?

Intrati in contact cu noi cu un simplu click!

Autentificare cu Email